Privacyverklaring

Praktijk voor rouw en verliestherapie van Anke Kegel

 

In deze verklaring is beschreven hoe uw privacy is geregeld in Praktijk Sprankel – Praktijk voor rouw en verliesbegeleiding en weerbaarheidstraining van Anke Kegel (verder genoemd Praktijk Sprankel).

Uw dossier

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Die verplichting is ook opgelegd door de wet (WGBO).

Welke gegevens staan in uw dossier en voor welk doel gebruik ik ze?

Het dossier bevat alle (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de begeleidingsovereenkomst die u hebt gesloten met Anke Kegel – Praktijk Sprankel en voor de wettelijke dossierplicht (WGBO). U geeft in de begeleidingsovereenkomst uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding te verwerken.

Het dossier bevat uw personalia, voor zover noodzakelijk voor de begeleiding gegevens van uw kind en andere gezins- of familieleden, aantekeningen van de intake en uw hulpvraag en van de begeleidingsgesprekken zelf, en aantekeningen gemaakt ten behoeve van de voorbereiding van de begeleidingsgesprekken. In uw dossier kunnen gegevens zijn opgenomen die ik, met uw uitdrukkelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverleners of die afkomstig zijn uit andere onderzoeken. Verder bevat het dossier gegevens die noodzakelijk zijn om een factuur te kunnen versturen.

Ik kan de gegevens uit uw dossier geanonimiseerd gebruiken voor intercollegiaal overleg of toetsing. In alle andere gevallen zal ik eerst uitdrukkelijk uw toestemming vragen voor een bepaald gebruik.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw dossier is alleen toegankelijk voor mij als verliesbegeleider. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, zonder vooraf uw toestemming te hebben verkregen.

Hoe lang blijft uw dossier bewaard?

Het dossier dient op grond van de wet (WGBO) 20 jaar bewaard te blijven.


Hoe is uw dossier beveiligd?

Praktijk Sprankel heeft passende maatregelen genomen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan. Uw dossier is elektronisch opgeslagen op een aparte schijf die is beveiligd met een passende beveiliging. Eventuele papieren documenten (bijvoorbeeld handgemaakte aantekeningen) worden in een aparte map in een gesloten kast in een beveiligde ruimte bewaard.

Het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)

U hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens uit het dossier. Verder hebt u het recht op dataportabiliteit, hetgeen betekent dat ik ervoor zal zorgen dat u uw persoonsgegevens makkelijk kunt ontvangen en doorgeven aan een andere organisatie als u dat wil.

Intrekken toestemming

U kunt een aan Praktijk Sprankel gegeven toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken te allen tijde weer intrekken.

Klacht

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Sprankel kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dit doen door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag). Zie verder www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verwerkingsverantwoordelijke

Praktijk Sprankel 

Contact persoon: Anke Kegel 

Tel: 06 52 62 69 42
E-mail: anke@praktijksprankel.com
Website: www.praktijksprankel.com 

KvK nummer 71496440

Helmond, januari 2021