Algemene Voorwaarden Praktijk Sprankel

VERKORTE VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN Praktijk Sprankel Praktijk voor rouw&verliestherapie.

Praktijk Sprankel, praktijk voor rouw- en verliestherapie (verder genoemd Praktijk Sprankel) heeft haar algemene voorwaarden samengevat. Deze samenvatting vervangt de algemene voorwaarden niet, die zijn volledig van toepassing. Zie de complete ‘Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Praktijk Sprankel, praktijk voor rouw- en verliestherapie (op te vragen bij Anke Kegel). 

• De algemene voorwaarden gelden voor elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Praktijk Sprankel en haar opdrachtgevers. Het aangaan van een overeenkomst gebeurt onder deze voorwaarden. 

• Alle offertes en aanbiedingen van Praktijk Sprankel zijn vrijblijvend in prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief btw (tenzij anders vermeld) en voor de overeenkomst te maken kosten. Betaling moet gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum. 

• Er is een overeenkomst zodra Praktijk Sprankel de door opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte/contract/intake/begeleidingsprogramma heeft ontvangen en geaccepteerd. • Praktijk Sprankel heeft een inspanningsverplichting richting de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting. Praktijk Sprankel mag bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. 

• De opdrachtgever/cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan Praktijk Sprankel aangeeft dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. Praktijk Sprankel is niet aansprakelijk voor schade, doordat uitgegaan is van onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

• Bij afzeggingen van afspraken door opdrachtgever/cliënt binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek, brengt Praktijk Sprankel 100% van de gesprekskosten in rekening. Van 48 tot 24 uur van tevoren en in geval van overmacht, zijn de kosten 50%. De opdrachtgever betaalt 100% van de totaal overeengekomen prijs als hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de afgesproken diensten. 

• Alles wat besproken wordt, is vertrouwelijk. Ook als de cliënt in opdracht van zijn/haar werkgever begeleid wordt. Dan worden in de overeenkomst afspraken gemaakt over de aard en inhoud van rapportage. Alleen als de cliënt zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen of als de wet is/wordt overtreden, zal Praktijk Sprankel informatie aan derden openbaar maken. 

• Alle geleverde en uitgeleende zaken blijven (intellectueel) eigendom van Praktijk Sprankel en zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de opdrachtgever/cliënt. 

 Mocht je om welke reden dan ook niet tevreden zijn, over mijn begeleiding, dan kun je via beroepsvereniging NFG contact opnemen met de heer Theo Splinter via tsplinter@de-nfg.nl of tel 06-46160403. Hij is contactpersoon klachtbehandeling en vertrouwenspersoon. Meer informatie hierover vind je via de volgende link:  Niet tevreden over je hulpverlener. 

• Praktijk Sprankel is nooit aansprakelijk voor schade die voortkomt uit beslissingen van de opdrachtgever/cliënt, al dan niet in overleg met Praktijk Sprankel. Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen hiervan, zowel tijdens de tijd die hij/zij doorbrengt met de begeleider als daarna.